Citát na tento týždeň: "Nie je hriechom, ak sa o niečo pokúsite a neuspejete. Hriechom je to, ak sa o nič nepokúsite." (Suellen Fried)

O NÁS

    LIDWINA – Domov sociálnych služieb V Strážskom je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Zariadenie je pobytovým zariadením pre deti a dospelých prijímateľov s telesným a mentálnym postihnutím. Kapacita zariadenia je 78 prijímateľov, ktorým sa poskytujú kvalitné sociálne služby prostredníctvom kvalifikovaného personálu. Poskytujeme zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitačné služby i služby za účelom využívania voľného času a ergotgerapie. Svoje zručnosti si prijímatelia rozvíjajú v tvorivých dielňach, ktoré sú zamerané na spracovanie odpadových materiálov a činnosť si vyberajú podľa vlastného záujmu, zručnosti a schopnosti. Zariadenie je známe pestovaním levandule, o ktorú sa starajú prijímatelia. Levandulu zbierajú, sušia, spracovávajú do rôznych darčekových foriem. Svoje výrobky prijímatelia prezentujú na rôznych prezentačných výstavách, jarmokoch a podujatiach.
    V zariadení pôsobí i dramaticko- tanečný súbor, ktorý sa svojou tvorbou podieľa na všetkých programoch a kultúrnych podujatiach v meste i okolí. Každoročne vystupuje na festivale Most úsmevov v rámci KSK a Krídla túžby v Prešovskom kraji.
    Zariadenie v roku 2014 bolo zaradené do Národného projektu transformácie a deinštitucionalizácie ako pilotný projekt Košického samosprávneho kraja. Rok 2015 bol rokom intenzívneho vzdelávania zamestnancov na proces deinštitucionalizácie a prípravy prijímateľovna samostatný život v tréningovom byte. Realizácia I. etapy transformácie sa začala realizovať v máji 2016 presťahovaním 6 prijímateľov do dvoch dvojizbových bytov v meste Strážske. V nasledujúcich etapách transformácie bude sústredená všetka pozornosť na prípravu projektu v rámci IROP na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
    Poslaním zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby prijímateľom, rozvíjať ich schopnosti a zručnosti tak aby mohli v budúcnosti viesť samostatný život, prípadne využívať menej intenzívne služby inštitúcie.
    Cieľ našej náročnej cesty je jasný a riadime sa heslom: Deinštitucionalizácia - hlavná cesta do komunity.

PhDr. Bušaničová Lýdia

riaditeľka zariadenia

KDE NÁS NÁJDETE: