Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

AKTUALITY 2015

December plný prekvapení

V mesiaci december klienti zariadenia vystupovali na rôznych kultúrnych podujatiach s krásnym Vianočným programom a predstavovali výsledky práce z ergodielní. Fotografie zachytávajú atmosféru z Vianočného vystúpenia v meste Strážske a čarovnú pohodu na Vianočných trhoch v Košiciach. O príjemnú predvianočnú náladu sa i tento rok 6. decembra postarali Mikuláš, čert a anjel. Z ich príchodu boli natešení nielen deti ale aj dospelí. Skoro každý klient mal pripravenú nejakú básničku či pesničku, za ktoré boli odmenení mikulášskym balíčkom. Vianoce sú najkrajším sviatkom, na ktorý všetci túžobne čakali. Na príprave a výzdobe zariadenia sa podieľal každý veľmi rád. Zariadením rozvoniavali čerstvo upečené koláčiky a medovníčky. V deň keď sa rozsvietil stromček a pod stromčekom kopa darčekov, bol asi pre všetkých najkrajším zážitkom. Atmosféra a pohoda, ktorá panovala zariadení bola skvelá a všetci si ju poriadne užili.
Ukončenie projektu podporeného Nadáciou SPP

V období od augusta do novembra 2015 sa v našom zariadení realizoval projekt podporený Nadáciou SPP. Informácie o ňom sme priniesli koncom leta a zároveň sme sľúbili, že sa po jeho ukončení k nemu slovom a obrazom ešte vrátime. V tomto roku bola výzva pre zasielanie projektov zameraná na podporu konkrétneho klienta v oblasti individuálneho plánovania. Do grantového programu Opora sme sa zapojili aj my a boli sme úspešní. Vďaka tomu si mohla Dagmara, klientka zariadenia, splniť svoj sen a navštevovať tréningy atletiky v meste Humenné. Za toto obdobie ich absolvovala spolu 30 a vďaka individuálnemu prístupu trénera Mgr. Mareka Lučku sa dostatočne pripravila na dva bežecké preteky v Humennom a Strážskom. Súťažila v spoločnosti zdravých detí a treba povedať, že sa v ich konkurencii v behu na 600 a 500 metrov vôbec nestratila. Účasťou na tréningoch si upevnila svoje zdravie, zvýšila fyzickú zdatnosť a našla si množstvo nových priateľov. Zároveň si osvojila pravidlá cestovania autobusom a naučila sa orientovať v neznámom prostredí mimo zariadenia. Všetky tieto činnosti prispeli k skutočnosti, že Dagmara je dnes o niečo samostatnejšia a sebavedomejšia. Aj po ukončení projektu bude spolupráca medzi zariadením a atletickým klubom v Humennom trvať naďalej a Dadka bude môcť v tréningoch pokračovať. Na záver sa v jej mene chceme Nadácii SPP poďakovať za splnenie obrovského sna. Veľká vďaka patrí aj inštruktorke sociálnej rehabilitácie Bc. Jane Maruščákovej, ktorá ju počas celého projektu na tréningoch a pretekoch sprevádzala, ako aj trénerovi Mgr. Marekovi Lučkovi, za jeho profesionálny a ľudský prístup.
Medzinárodná konferencia

Implementačná agentúra MPSVR SR dňa 14. - 15. 10. 2015 zorganizovala Záverečnú medzinárodnú konferenciu o procese deinštitucionalizácie v Slovenskej Republike, pri príležitosti ukončenia Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb. Účastníkmi konferencie, ktorá sa konala v Senci, boli slovenskí a zahraniční odborníci, riaditelia, zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb z transformujúcich sa zariadení sociálnych služieb. Program konferencie bol rozdelený do jednotlivých blokov, ktoré boli zamerané na zmenu paradigmy sociálnych služieb, zmenu postoja, zmenu prostredia a zmenu v aktivizácii a zamestnávaní. V panelovej diskusii ohľadom zmeny fyzického prostredia vystúpila aj riaditeľka LIDWINA – DSS Strážske, PhDr. Lýdia Bušaničová. Súčasťou programu boli aj odborné workshopy. Jedným z nich bol aj workshop zaoberajúci sa problematikou sebaobhajovania. Jeho moderátorom bol Marián Horanič zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Hlavným rečníkom bol PhDr. Viliam Hakve, ktorý prezentoval svoje poznatky a skúsenosti so založením a činnosťou Klubu sebaobhajovania v LIDWINA – DSS Strážske. Mária Horváthová, prijímateľka sociálnych služieb a zároveň aj členka klubu sebaobhajoby spomínaného zariadenia sa podelila o svoje dojmy a zážitky. Sprievodnou akciou konferencie bola inštalácia fotografií fotografa Martina Baláža.
Športové hry DSS HARMONIA

Šport zabezpečuje zdravý vývoj človeka, zvyšuje zdatnosť, upevňuje zdravie, učí nás pracovať na sebe a prekonať samého seba. Prijímatelia s nadšením prijali pozvanie zúčastniť sa na IV. ročníku športových hier klientov ZSS v pôsobnosti KSK, ktoré sa uskutočnili 26. septembra 2015 v areáli mestského futbalového ihriska v Strážskom. Organizátorom týchto hier bolo zariadenie sociálnych služieb HARMONIA Strážske. Súťažiace družstvá si zmerali sily v šiestich disciplínach: zábavná štafeta, hod na cieľ, výkop do bránky, skladanie puzzle, lovenie – rybári a preťahovanie lanom. Po ukončení športových disciplín sa uskutočnilo vyhodnotenie, odovzdávanie diplomov a všetkým zúčastneným sa podával guľáš. Po chutnom obede pokračovala voľná zábava. Na záver chceme poďakovať usporiadateľom športových hier za vytvorenie príjemnej atmosféry a za krásne strávený deň. Dadka, Ivan a Milan si tento deň športu naozaj užili.
Projekt podporený nadáciou SPP

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. V programe OPORA sa dlhodobo snaží podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu. V tomto roku bola výzva zameraná na tvorbu projektov, podporujúcich individuálny plán jedného konkrétneho klienta. Pre LIDWINU – DSS Strážske sa týmto otvoril priestor na zapojenie sa do programu individuálnym plánom vypracovaným pre klientku Dagmaru. Zameraný je práve na jej aktivizáciu pravidelným navštevovaním tréningov atletiky v meste Humenné. Individuálny plán spĺňa viacero atribútov. Okrem rozvíjania fyzickej zdatnosti umožní klientke integrovať sa medzi intaktnú populáciu spoločnými tréningami so zdravými ľuďmi. Podporí rozvoj jej samostatnosti a kompetencií v oblasti cestovania autobusom – určenie smeru jazdy a zakúpenie cestovného lístka, orientácie v cudzom prostredí – premiestnenie sa z autobusovej zastávky na miesto tréningov a späť. Výsledkom bude rozvoj jej samostatnosti, sebavedomia a vlastnej sebaúcty. Uvedený individuálny plán bol nadáciou SPP podporený a v súčasnosti sa realizuje. Po jeho úspešnom ukončení vám v decembri prinesieme ďalšie informácie.
Exkurzia v Bratislave – príklady dobrej praxe

Na pozvanie pani Viery Záhorcovej, expertky pre oblasť podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti pre NP DI sme v dňoch 5. - 7. augusta v rámci kurzu podporovaného zamestnávania navštívili Bratislavu. Zámerom návštevy bolo oboznámenie klientov a zamestnancov nášho zariadenia s príkladmi dobrej praxe v oblasti aktivizácie mentálne postihnutých ľudí a ich uplatnení na voľnom trhu práce. Kaviareň Radnička bola prvou zastávkou našej exkurzie. V jej priestoroch sa naši klienti dozvedeli, čo všetko práca čašníka zahŕňa, aké sú jeho povinnosti a aké sú výhody zamestnaného človeka. Zároveň si prácu čašníka všetci na vlastnej koži vyskúšali. Natrénovali si komunikačné zručnosti v úlohe zákazníka i v úlohe personálu. Samozrejmosťou bolo, že sa naučili pripraviť skvelú kávu. V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Petržalky, kde sme navštívili Pracovno – socializačné centrum Impulz. V rámci svojej chránenej dielne zamestnáva päť klientov s mentálnym postihnutím. Zameriava sa na výrobu sviečok. Samotnú výrobu sme si mohli vyskúšať. Našou poslednou zastávkou bola pobočka McDonalds na Námestí SNP. Porozprávali sme sa so zdravotne postihnutými zamestnancami a tí nám zároveň vysvetlili a predviedli, čo všetko ich práca zahŕňa. Úlohou týchto ľudí je triedenie odpadu. Samozrejme aj s touto prácou sa naši klienti vlastnoručne zoznámili. Keďže v Bratislave nie sme každý deň, vo voľnom čase sme si prezreli hrad, vychutnali si podvečernú atmosféru starého mesta a v rámci festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti 2015 sme boli účastníkmi koncertu Janka Ledeckého a Silent tria. Cesta vlakom späť do Strážskeho bola síce dlhá a náročná, vracali sme sa však plní inšpirácie a pozitívnych dojmov.

 

**** METEO – MISIA ****

/ boj s horúčavou – únik z páľavy / dátum ******* 23. 7. 2015 čas ******* 9.00 hod. teplota vzduchu ******* najmenej 35 °C /nikde ani mráčika/ miesto ******* Humenné – okolitý les jednotka v zložení ****** agenti z klubu sebaobhajovania menný zoznam agentov ****** prísne tajné!!! BOJOVÝ PLÁN: 1. premiestnenie do základného tábora ***** spôsob - osobné auto 2. základný tábor ***** byt v Humennom /občerstvovacia stanica/ 3. hlavný plán misie ***** únik pred slnkom do blízkeho lesa 4. vzdialenosť cca 5 km /hore – dole/*** 5. obtiažnosť ***** mierna 6. záložný plán – ZMRZLINA ***** /bolo nutné uskutočniť/ ĎAKUJEME zmrzlinárovi na Námestí slobody 33 v Humennom za bohatú nádielku zmrzliny - odmietal akúkoľvek úhradu!!! Udelený titul „čestný agent a priateľ“ Plnenie jednotlivých úloh ***** VŠETKY ÚLOHY SPLNENÉ!!! Stav splnenia misie ***** MISIA SPLNENÁ!!!
„KRÍDLA TÚŽBY“

Dňa 28. 6. 2015 sa uskutočnil 5. ročník „KRÍDIEL TÚŽBY“ a 15. ročník „FESTIVALU KULTÚRNYCH ČINNOSTÍ“ v areáli Spišského salaša. Organizátorom spomínaného podujatia bol Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí. Účastníkmi boli prijímatelia sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja a Združenia sociálneho turizmu. Účinkujúci sa prezentovali kultúrnym programom rôzneho žánru. Medzi nimi vystúpili aj naši prijímatelia sociálnych služieb s programom „TANEC NA RANČI“.
Divadelné predstavenie „Svadba“

Dňa 18. 6. 2015 sa v LIDWINA – DSS uskutočnilo amatérske divadelné predstavenie s názvom „Svadba“, ktoré predstavili naši šikovní a talentovaní prijímatelia sociálnych služieb DSS. Nie len tí najšikovnejší, ale aj prijímatelia sociálnych služieb, ktorí sa do takýchto akcií doteraz málo zapájali vzhľadom na svoj hendikep. Predstavenie sa konalo v areáli DSS, kde aj pripravená výzdoba napovedala, že sa v tento krásny slnečný deň bude konať niečo, čo v nás zanechá príjemné pocity a zážitky. Publikum napomáhalo k tomu, aby naši účinkujúci podali čo najlepšie „herecké“ výkony. To sa im samozrejme podarilo na výbornú. Ľudová hudba, tance, kroje a hovorené slovo sa nieslo v duchu pravej slovenskej svadby z Východného Slovenska. Celé toto podujatie pripravili a zorganizovali inštruktorky LIDWINA – DSS v réžii Jany Majerníkovej. Svojou veľkou pomocou ochotne prispeli k organizácii inštruktorky Mimka Demčáková, Erika Karafová a Mgr. Mária Manová. Aj napriek veľkým obavám samotnej realizátorky ju k tomuto vydarenému podujatiu podporovala a povzbudzovala vedúca inštruktoriek Mgr. Janka Konečná, za čo jej patrí veľká vďaka.
MOSTY INKLÚZIE

Kultúrne podujatie s názvom MOSTY INKLÚZIE, ktoré sa konalo dňa 14. 6. 2015 na Zemplínskej Šírave v časti Kaluža otvorilo letnú turistickú sezónu 2015. Organizátormi spomínaného podujatia bolo Zemplínske osvetové stredisko, Obec Kaluža, Obec Vinné a Slovenská humanitárna rada – Zväz zdravotne postihnutých Michalovce. V programe vystúpili Folklórna skupina Kalužanka, Detské divadlo Bzučo so Sobraniec, Domov sociálnych služieb Ondava, Domov sociálnych služieb LIDWINA Strážske, Folklórna skupina Soľanka a skupina Faux Pas. Prijímatelia sociálnych služieb LIDWINA – DSS Strážske sa prezentovali country tancom „Tanec na ranči“, ktorý svojim rytmom navodil príjemnú atmosféru v obecenstve. Silný potlesk divákov bol pre našich tanečníkov peknou odmenou.
CESTY DO KOMUNITY

Stretnutie s komunitou s názvom „Poďme spolu“ sa realizovalo pod záštitou Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia MPSVaR. V spolupráci s p. Magdoškom sa druhé stretnutie s komunitou uskutočnilo na ranči WILD WEST WESTERN v Strážskom, ktoré sa nieslo v duchu neformálnej zábavy. Účastníkmi tohto podujatia boli zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Gréckokatolíckej cirkvi v Strážskom, kultúrnych inštitúcií a organizácií z mesta Strážske, žiaci Základnej školy v Strážskom a prijímatelia sociálnych služieb DSS - LIDWINA Strážske. PhDr. Lýdia Bušaničová, riaditeľka zariadenia privítala všetkých účastníkov a vo svojom úvodnom príhovore prezentovala súčasný stav zariadenia i napredovanie procesu deinštitucionalizácie v DSS – LIDWINA Strážske v rámci transformácie systému sociálnych služieb. Country tanec v podaní kamarátov z DSS LIDWINA, otvoril kultúrny program a navodil dobrú atmosféru. Po ňom nasledovali dobrodružstvá divokého západu, kde nechýbala ukážka práce s koňom, jazda na koni, lukostreľba a strieľanie z legendárnej pušky winchestrovky. Ukončením podujatia bol unifikovaný futbalový zápas medzi kamarátmi z DSS - LIDWINA a mladými futbalistami z komunity.
Most úsmevov

Dňa 27. 5. 2015 sa v priestoroch Mestského divadla Actores v Rožňave uskutočnil už 12. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb. Zúčastnilo sa ho celkovo 14 súborov a ten náš s názvom Lienky medzi nimi nemohol chýbať ani tento rok. Vystúpili sme s EKO predstavením, ktoré nieslo názov Recyklačný StarDance. Energiu z nášho tanca sme preniesli aj do publika a to nás na záver odmenilo zaslúženým potleskom. Týmto však našich 5 minút slávy neskončilo. Stali sme sa predmetom záujmu štábu RTVS, ktorý po odtancovaní s nami uskutočnil aj krátky rozhovor. V tento deň sme sa z Rožňavy domov naozaj ponáhľali. Keď už sme tie hviezdy, chceli sme sa predsa vidieť v „telke „. S odretými ušami ale predsa sme Správy RTVS z regiónov stihli a ako bonus sme sa uvideli aj vo večerných Správach RTVS. Bol to pre nás skvelý zážitok. Veď nie každý sa môže pochváliť tým, že sa na neho pozerá celé Slovensko. Na záver sa chceme poďakovať všetkým organizátorom za nádherné zážitky z Mostu úsmevov. Už teraz sa tešíme na jeho trináste pokračovanie.
Stražčanský jarmok

V dňoch 22. – 23. 5. 2015 sa konal 19. Stražčanský jarmok, na ktorom sa zúčastnili aj klienti LIDWINA - DSS Strážske.
Divadlo na Predmestí

Divadlo na Predmestí k nám zavítalo dňa 12. 5. 2015. V podaní hercov Jany Puklušovej a Františka Baloga sme mali možnosť pozrieť si klasickú rozprávku Pavla Dobšinského Mechúrik-Koščúrik. Divadelné predstavenie Mechúrik-Koščúrik sa nieslo v modernej, veselej a hudobnej úprave. Rozprávkový príbeh, v ktorom si Mechúrik hľadal kamaráta, zaujal všetkých divákov. Dobrá nálada, smiech a silný potlesk svedčili o príjemnom zážitku našich klientov.
Stavanie mája

Stavanie mája na Námestí A. Dubčeka v Strážskom dňa 30. 4. 2015.


Deň Zeme

Dňa 22. 4. 2015 sa klienti nášho zariadenia zúčastnili akcie s názvom „Deň Zeme“, ktorú zorganizovalo mesto Strážske. Ďalšími účastníkmi tejto akcie boli žiaci z Materskej školy a Základnej školy Strážske a deti z Centra voľného času Dúha v Strážskom. Hlavnou aktivitou „Dňa Zeme“ bolo kreslenie kriedami na chodník. Klienti z LIDWINA – DSS Strážske kreslili stromy, kvety, deti. Nakreslili aj našu zemeguľu tak ako ju vidia svojimi očami. Pri príležitosti osláv sviatku Zeme vystúpili s pekným programom deti z Materskej školy a CVČ Dúha v Strážskom, ktorý bol aj ukončením tejto akcie.
Veľkonočné sviatky

Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom, kedy si pripomíname umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Týmto sviatkom predchádza 40 dňový pôst, ktorý je prípravou na Veľkonočné trojdnie a Veľkonočnú nedeľu. Na Slovensku bola Veľká noc vždy bohatá na tradície a zvyky, z ktorých sa mnohé zachovávajú dodnes. Aj klienti nášho zariadenia slávia Veľkonočné sviatky. Dlhoročnou tradíciou v našom zariadení je maľovanie veľkonočných vajíčok a posvätenie veľkonočných jedál. Dňa 5. 4. 2015 sa klientky LIDWINA – DSS Strážske zúčastnili v doprovode zamestnancov na posvätení veľkonočných jedál vo farskom kostole Nanebovstúpenia Pána v Strážskom.
Deň s Andersenom

Mestská knižnica v Strážskom dňa 27. 3. 2015 zorganizovala podujatie, ktoré sa konalo na počesť známeho spisovateľa – rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Účastníkmi podujatia Deň s Andersenom boli šiesti klienti LIDWINA – DSS Strážske, DSS Harmonia Strážske a žiaci Materskej a Základnej školy v Strážskom. Zvedaví klienti mali možnosť nahliadnuť do políc mestskej knižnice a neskôr svoje pocity z prehliadky kníh znázorniť farbičkami na výkres. Žiaci z materskej a základnej školy realizovali svoje maľby na chodníku pred budovou CVČ, v ktorej sa nachádza aj mestská knižnica. Za svoje kresby boli všetci zúčastnení odmenení darčekmi. „Deň s Andersenom“, ktorý sa ukončil občerstvením, bol príjemným zážitkom pre našich klientov.
Výstava veľkonočných výrobkov

Dňa 23. 3. 2015 sa v priestoroch Košického samosprávneho kraja uskutočnila Výstava veľkonočných výrobkov pre Domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Na spomínanej výstave boli prezentované aj výrobky našich klientov, ktorí navštevujú ergoterapeutické dielne zriadené v LIDWINA – DSS Strážske. Pani Dubiaková, Horňaková a Sidorová S., ergoterapeutky zariadenia, predstavili výrobky rôzneho druhu – veľkonočné vajíčka a zajačiky, vence, náušnice, náramky, levanduľové vrecúška, kuriatka a zajace ušité z látky. Výstava výrobkov bola novou inšpiráciou pre ďalšiu prácu s klientmi v rámci ergoterapeutických činností v našich dielňach.
Divadelné predstavenie v Materskej škole Strážske

Naši malí kamaráti – škôlkári nás srdečne pozvali na divadelné predstavenie s názvom Červená čiapočka a vlk, ktoré si pre nás pripravili v modernom spracovaní. Premiéra spomínaného predstavenia sa konala dňa 12. 3. 2015 v dopoludňajších hodinách v priestoroch Materskej školy v Strážskom. Tak sa naši školáci v doprovode p. učiteliek vybrali do materskej školy. Atmosféra od samého začiatku bola výborná. Deti sa smiali, tlieskali a spolupracovali s účinkujúcimi. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo.
Strážčanský Slávik

Dňa 8. marca 2015 sa uskutočnil 18-ty ročník súťaže Strážčanský Slávik, na ktorom sa zúčastnila aj naša klientka Mária. V úvode súťaže sa divákom prihovoril primátor mesta Strážske, Ing. Dunajčák, ktorý zablahoželal aj všetkým ženám k ich sviatku MDŽ. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – Škôlkári, Prvý stupeň žiakov základnej školy, Druhý stupeň základnej školy a kategória Mládež, v ktorej spievala aj naša klientka Mária pieseň „Ani ja ne stadzi“. V tejto kategórii súťažili tri súťažiace. Naša Mária sa podľa výberu poroty umiestnila na treťom mieste.. Oceneným odovzdával diplomy a ceny pán primátor. Mária za svoje umiestnenie dostala diplom a k tomu odmenu – voňavku a náušnice, z ktorých mala veľkú radosť. Povzbudzovať ju prišli aj jej kamaráti Dadka a Milan. Po návrate do DSS sa Mária všetkým pochválila so svojim úspechom.
Fašiangová veselica v našom zariadení

Fašiangy sú obdobím, ktoré označujeme ako veselé, plesové a plné zábavy. Aj v našom zariadení sme dňa 12. 2. 2015 v spoločenskej miestnosti, ktorá sa ocitla v pestrofarebnej výzdobe, zavŕšili fašiangové obdobie veselou fašiangovou zábavou. Naši klienti sa veľmi tešili a za pomoci vychovávateliek a ergoterapeutiek si pripravili v kuchynke chutné tradičné jedlá a to: šišky, fánky, chlebíčky a zároveň nesmel chýbať ani voňavý punč. Spoločne sme sa zabávali, tancovali, všade vládla vynikajúca nálada a v disco rytme nás „rozpálil“ Lukáš – DJ LUIGI, klient zariadenia. Veselé podujatie bolo nepochybne obohatením a spríjemnením každodenného života našich klientov. Tie chvíle skutočnej radosti stáli za to.

 

Sánkovačka

Keď „Pani Zima“ po dlhom čase nadelila snehovú nádielku, klienti nášho zariadenia nezaháľali a rozhodli sa užiť si ju vonku. Dňa 11. 2. 2015 sa klienti v doprovode p. Manovej, pracovníčky zariadenia, vybrali na neďaleký svah v meste, kde sa sánkovali a spúšťali zo svahu. Zimné radovánky boli veľkým žážitkom pre klientov, o čom svedčili aj vyštípané líca a radosť na ich tvárach.
Cesty do komunity

LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske v spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia dňa 4. 2. 2015 zorganizovali úvodné stretnutie v komunite s názvom „CESTY DO KOMUNITY“. Miestom konania bola reštaurácia AZTÉKA v Strážskom. Medzi pozvanými hosťami boli predstavitelia samosprávy, škôl, cirkví, zástupcovia kultúrnych inšitúcií a organizácii v lokalite, s ktorými LIDWINA – DSS spolupracuje. Ďalšími účastníkmi boli aj prijímatelia sociálnych služieb nášho zariadenia. Hlavným cieľom stretnutia bolo oboznámenie komunity v lokalite s transformačnými zámermi spomínaného zariadenia a jeho zriaďovateľa, ktorým je Košický samosprávny kraj. S prezentáciou na tému proces deinštitucionalizácie v progame vystúpili Mgr. Mária Machajdíková, expert pre oblasť diseminácie, Doc. PhDr. Slavomír Krupa PhD., expert pre sociálne služby, PhDr. Lýdia Bušaničová, riaditeľka LIDWINA – DSS Strážske, PhDr. Viliam Hakve, vedúci referátu starostlivosti o prijímateľov LIDWINA – DSS Strážske a PhDr. Viera Záhorcová PhD., expertka pre oblasť podporovaného zamestnávania. Nosnými témami stretnutia boli proces deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb, predstavenie zariadenia LIDWINA – DSS Strážske, jeho zámery a vízie a problematika podporovaného zamestnávania. Súčasťou stretnutia bolo aj nadviazanie ďalšej spolupráce. V závere programu prebehla diskusia medzi účastníkmi stretnutia.
Rozprávkový bál

Dňa 15. 1. 2015 k nám zavítali deti z Materskej školy Strážske, aby nám predviedli program, ktorý si pre nás nacvičili. Spolu s našimi kamarátmi škôlkármi sme sa preniesli do sveta rozprávok a ocitli sa na rozprávkovom bále. Malí princovia a princezné v krásnych šatách nám zatancovali tanec na známu pieseň Tri oriešky pre Popolušku. Odmenou za krásny program bola nielen sladkosť ale aj potlesk našich klientov.