POMOC PRI ODKÁZANOSTI  NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY


         Pomoc pri odkázanosti sa poskytuje pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stravovania a pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňovania močového mechúra, úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny, úkonoch celkového kúpeľa, úkonoch obliekania a vyzliekania, úkonoch zmeny polohy, sedenia a státia, úkonoch pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, úkonoch orientácie v prostredí, úkonoch dodržiavania liečebného režimu a pri úkonoch dohľadu.

        Rozsah poskytovanej pomoci závisí od stanoveného stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ktorý stanoví posudzujúci orgán a ktorý je uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
        Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby vykonáva odborne vzdelaný personál, ktorý zabezpečuje nepretržitú pomoc – podľa potrieb prijímateľov sociálnej služby.