ZÁUJMOVÁ  A  REKREAČNÁ ČINNOSŤ

Záujmová a rekreačná činnosť v našom zariadení je súčasťou aktívneho vnútorného života zariadenia a je vytváraná na základe požiadaviek a návrhov prijímateľov sociálnej služby. Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť prijímateľom sociálnych služieb hodnotné a zmysluplné prežívanie voľného času, ich osobnostné rozvíjanie v rôznych oblastiach, nielen v zariadení, ale aj na podujatiach a záujmových krúžkoch mimo zariadenia.

Záujmová a rekreačná činnosť je realizovaná hrami, cestovaním, vychádzkami, turistikou, zábavou, súťažami a to formou individuálnou aj skupinovou. S prijímateľmi v rámci kultúrno-záujmovej činnosti nacvičujeme rôzne programy, s ktorými reprezentujeme naše zariadenie na rôznych kultúrnych podujatiach a súťažiach.

Prostredníctvom kultúrno-spoločenských podujatí, výletov, ktoré sa organizujú v zariadení  si prijímatelia vytvárajú nové zážitky, posilňujú sociálne väzby, kultúrne i športové vyžitie.

Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť rozvíjať svoje záujmy a zručnosti v rámci širokej ponuky krúžkovej činnosti:

Krúžok

Pravidelnosť

Turistický krúžok

1 x týždenne

Čitateľský krúžok

1 x týždenne

Krúžok šikovných rúk

1 x týždenne

Krúžok varenia  a ručných prác

1 x týždenne

Hry a spoločenské hry

1 x týždenne

Spevácky krúžok

1 x týždenne

Zumba

1 x týždenne

Hudobno–tanečný krúžok

1 x týždenne

Pohybové cvičenia

1 x týždenne