Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom poskytuje za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov celoročnú pobytovú sociálnu službu:
a) fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona.

V LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom sa:
a) poskytuje
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,

b) zabezpečuje
- pracovná terapia,
- záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na
- vzdelávanie,
- úschovu cenných vecí.