Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

ÚHRADA ZA POBYT

Úhrada za poskytovanie komplexných sociálnych služieb v LIDWINA – DSS Strážske sa vypočítava  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja zo 14. decembra 2020, č. 11/2020 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.  kraja (ďalej len "VZN KSK"). 

           
 

 

 

 

UBYTOVANIE

Denná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva na fyzickú osobu v zariadeniach, v ktorých sa posudzuje odkázanosť FO:

 

Denná sadza v eurách za 1 m2 na FO/deň

1-posteľová izba

0,31 €

2-posteľová izba

0,15 €

3-posteľová izba

0,10 €


STRAVOVANIE

Stravná jednotka na deň - racionálna strava /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/ je 3,60 €.
                                      diabetická strava /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera/ je 4,14 €
Režijné náklady na prípravu stravy/deň – 4,00 €.

UŽÍVANIE ELEKTROSPOTREBIČA

Výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča a veľkého elektrospotrebiča v obytnej miestnosti (televízor, chladnička, práčka, mikrovlnná rúra) je:
- 0,10 €/deň za každý elektrospotrebič.

POMOC PRI ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC
INEJ FYZICKEJ OSOBY PRI ÚKONOCH SEBAOBSLUHY

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy na deň na FO v závislosti od stupňa odkázanosti FO na pomoc inej FO (v eurách):

Stupeň odkázanosti I    – 1,93 €/deň
Stupeň odkázanosti II   – 2,12 €/deň
Stupeň odkázanosti III  – 2,50 €/deň
Stupeň odkázanosti IV  – 2,90 €/deň
Stupeň odkázanosti V   – 3,46 €/deň
Stupeň odkázanosti VI  – 3,85 €/deň