Motto týždňa: „Všetci vieme tancovať, ak nájdeme hudbu, ktorú milujeme.“ Giles Andreae

ÚHRADA ZA POBYT

Úhrada za poskytovanie komplexných sociálnych služieb v LIDWINA – DSS Strážske sa vypočítava  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja zo 14. decembra 2020, č. 11/2020 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.  kraja (ďalej len "VZN KSK"). 

                  

Úplné znenie VZN KSK č. 17/2012

Úplné znenie VZN KSK č. 03/2014

Úplné znenie VZN KSK č. 11/2020

VZN KSK č. 11/2020 príloha č. 1

VZN KSK č. 11/2020 príloha č. 2 (účinná od 1.3.2023)

VZN KSK č. 11/2020 príloha č. 3 (účinná od 1.3.2023)

UBYTOVANIE

Denná sadzba za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva je v zariadení 0,09 €, ak podlahovú plochu užívajú 3 fyzické osoby a na 1 fyzickú osobu pripadá menej ako 8 m² podlahovej obytnej plochy v miestnosti.
Ak podlahovú plochu obytnej plochy a príslušenstva užívajú 2 fyzické osoby a na 1 fyzickú osobu pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti, denná sadzba za užívanie 1 m² je 0,14 €.
Ak podlahovú plochu obytnej miestnosti a príslušenstva užíva 1 fyzická osoba, denná sadzba za užívanie 1 m² je 0,28 € /zvýšenie úhrady na deň a fyzickú osobu/.

STRAVOVANIE

Stravná jednotka na deň - racionálna strava /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/ je 3,60 €.
                                      diabetická strava /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera/ je 4,14 €
Režijné náklady na prípravu stravy/deň – 4,00 €.

UŽÍVANIE ELEKTROSPOTREBIČA

Výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča a veľkého elektrospotrebiča v obytnej miestnosti (televízor, chladnička, práčka, mikrovlnná rúra) je:
- 0,10 €/deň za každý elektrospotrebič.

POMOC PRI ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC
INEJ FYZICKEJ OSOBY PRI ÚKONOCH SEBAOBSLUHY

Stupeň odkázanosti I    – 1,80 €/deň
Stupeň odkázanosti II   – 1,98 €/deň
Stupeň odkázanosti III  – 2,34 €/deň
Stupeň odkázanosti IV  – 2,71 €/deň
Stupeň odkázanosti V   – 3,22 €/deň
Stupeň odkázanosti VI  – 3,60 €/deň