OZNAM: Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu týkajúcej sa ochorenia COVID-19, sprísňovanie podmienok zo strany štátu, je na základe nariadenia Krízového štábu KSK vydaný ZÁKAZ NÁVŠTEV vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK s platnosťou od 1.10.2020.

ÚHRADA ZA POBYT

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb v LIDWINA – DSS Strážske sa vypočítava na základe Všeobecného záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 17/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Kosického samosprávneho kraja (ďalej len "VZN KSK")


Úplné znenie VZN KSK č. 17/2012

Úplné znenie VZN KSK č. 03/2014

UBYTOVANIE

Denná sadzba za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva je v zariadení 0,12 €, ak podlahovú plochu užíva 4 a viac fyzických osôb, alebo ak podlahovú plochu užívajú 3 fyzické osoby a na 1 fyzickú osobu pripadá menej ako 8 m² podlahovej obytnej plochy v miestnosti.

Ak podlahovú plochu obytnej plochy a príslušenstva užívajú 3 fyzické osoby a na 1 fyzickú osobu pripadá viac ako  8 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti, denná sadzba za užívanie  1 m² je 0,12 € + 0,12 € /zvýšenie úhrady na deň a fyzickú osobu/.

Ak podlahovú plochu obytnej miestnosti a príslušenstva užívajú 2 fyzické osoby, denná sadzba za užívanie  1 m² je 0,12 € + 0,20 € /zvýšenie úhrady na deň a fyzickú osobu/.

Ak podlahovú plochu obytnej miestnosti a príslušenstva užíva 1 fyzická osoba, denná sadzba za užívanie  1 m² je 0,12 € + 0,35 € /zvýšenie úhrady na deň a fyzickú osobu/.

STRAVOVANIE

Stravná jednotka na deň - racionálna strava /raňajky, desiata, obed, olovrant, večera/ je 3,00 €.

Režijné náklady na prípravu stravy/deň – 3,00 €.

UŽÍVANIE ELEKTROSPOTREBIČA

Výška úhrady za užívanie elektrospotrebiča v obytnej miestnosti je:

  1. 0,10 €/deň za každý televízor alebo rádio,
  2. 0,15 €/deň za každú chladničku, práčku, mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu alebo iný elektrospotrebič.

POMOC PRI ODKÁZANOSTI FYZICKEJ OSOBY NA POMOC
INEJ FYZICKEJ OSOBY PRI ÚKONOCH SEBAOBSLUHY

Stupeň odkázanosti I – 1,23 €/deň   

Stupeň odkázanosti II – 1,35 €/deň   

Stupeň odkázanosti III – 1,60 €/deň   

Stupeň odkázanosti IV – 1,85 €/deň   

Stupeň odkázanosti V – 2,21 €/deň   

Stupeň odkázanosti VI – 2,46 €/deň