Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

HISTÓRIA

Zriadenie Ústavu sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutú mládež v Strážskom podnietil nedostatok inštitucionálnych kapacít na umiestnenie postihnutých detí z celého východoslovenského kraja.
Návrhy funkcionárov bývalého ONV v Michalovciach podporila Rada ONV, čím sa v roku 1972 započalo s rekonštrukciou jedného objektu bývalej ubytovne Chemkostavu. Prevádzka ústavu bola zahájená dňa 30. 8. 1973 s kapacitou 52 chovancov, ktorí boli premiestnení z iných ústavov a starostlivosť im zabezpečoval civilný personál.
Jedna budova kapacitne nepostačovala pre umiestnenie vysokého počtu žiadateľov o umiestnenie do ústavu a tak v roku 1984 bola odkúpená ďalšia budova, následne v roku 1990 postavená spojovacia hospodárska budova, čím dostal ústav dnešnú podobu písmena U. V tomto období kapacita ústavu bola 120 detí vo veku od 3 do 15 rokov, ktorým komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť poskytovalo 59 zamestnancov.
Po reorganizácii štátnej správy na úseku sociálneho zabezpečenia došlo k zrušeniu Okresného úradu sociálnych služieb v Michalovciach, ktorý bol následným zriaďovateľom ústavu.
Dňom 1. januára 1991 ústav nadobudol právnu subjektivitu a vrátil sa do zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Michalovciach.
K zníženiu kapacity na počet detí 100 došlo až v roku 1994 a to následkom zriadenia ústavu s denným a týždenným pobytom Stacionár Michalovce, čo prispelo k zvýšeniu kvality služieb a bývania v ústave. Veková hranica pobytu detí sa posunula na 18 rok veku.
V roku 1996 sa zriaďovateľom organizácie stáva Krajský úrad v Košiciach, ktorý výrazne začal podporovať humanizáciu a estetizáciu ústavu smerujúcu ku skvalitneniu podmienok života detí.
Najvýraznejšie zmeny boli zaznamenané od roku 1997, kedy tím pracovníkov pripravil Projekt skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Všetky tieto zmeny v organizácií ústavu si vyžiadali komplexnú prestavbu vybavenia a následne projekt bol uvedený do praxe vo februári 1998. Organizačné zmeny priniesli svoje pozitíva nielen v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i v poskytovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
Nadobudnutím účinnosti zákona NR SR o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. sa názov organizácie mení na „Domov sociálnych služieb“ s účinnosťou od 1. 1. 1999.
V zmysle zákona NR SR č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa zriaďovateľom Domova sociálnych služieb v Strážskom od 1. 1. 2004 stal Košický samosprávny kraj.
Zariadenie prešlo mnohými rekonštrukciami v interiéri i exteriéri. Vytvorili sa priaznivé podmienky na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb pre klientov domova. Prostredie je bezbariérové, vybavenie herni, spálni a iných priestorov je esteticky zladené a prispôsobené potrebám klientov.
Vďaka správnej personálnej politike má organizácia dobrú kvalifikačnú štruktúru a zamestnancov, ktorí svojim etickým a zodpovedným prístupom vybudovali pozitívny imidž organizácií v meste i regióne.
Od 1. januára 2010 sa mení zriaďovacia listina domova na LIDWINA – Domov sociálnych služieb. Zariadenie poskytuje celoročne svoje služby pre deti a dospelých občanov s telesným a mentálnym postihnutím.
Posledným významným historickým momentom pre zariadenie, jeho zamestnancov ale najmä klientov bolo v roku 2014 aktívne zapojenie sa do Národného projektu "Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb". Hlavnou myšlienkou projektu bola zmena systému poskytovania celoročných pobytových sociálnych služieb na komunitné služby.